Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

7678 8297
Reposted fromnosmile nosmile viawrazliwa wrazliwa
serowyksiezyc
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
serowyksiezyc
5477 a7bf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaliss aliss
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator vialieve lieve
serowyksiezyc
5233 df4a 500
Reposted fromadkagar adkagar
serowyksiezyc
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane vianieobecnosc nieobecnosc
serowyksiezyc
5358 6255 500

June 09 2015

serowyksiezyc

June 02 2015

serowyksiezyc
7425 3c7d
Reposted frommartynkowa martynkowa viatentego tentego
serowyksiezyc
0651 c9b5
serowyksiezyc
5937 8e90
Reposted frommartynkowa martynkowa viamorazmora morazmora
serowyksiezyc
8318 e2d4
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamsbaker msbaker
serowyksiezyc
Widzę to, co lepsze, pochwalam, a jednak idę za tym co gorsze
— Owidiusz
serowyksiezyc
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa viamorazmora morazmora
serowyksiezyc
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
serowyksiezyc
4453 b08e 500
Reposted frompustemysli pustemysli viaaaajlajk aaajlajk
serowyksiezyc
5262 f930
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadzony dzony
serowyksiezyc
5881 0c19
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialily24 lily24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl