Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

serowyksiezyc
serowyksiezyc
5231 6e24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
serowyksiezyc
Reposted fromsilence89 silence89 viaDecadence Decadence
serowyksiezyc
2843 6228
Reposted fromskatrix skatrix viaDecadence Decadence
serowyksiezyc
6945 9bd1
Reposted fromlouse louse
serowyksiezyc
3157 c836

June 17 2015

1135 a02f 500

delta-breezes:

Artifact Uprising

serowyksiezyc
3988 3f8b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatosiaa tosiaa
serowyksiezyc
2740 09cb
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaestrachan estrachan
serowyksiezyc
serowyksiezyc
Reposted fromlaluna laluna viajustmess justmess
serowyksiezyc
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viajustmess justmess
serowyksiezyc
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viaAmere Amere
1842 26a4
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialieve lieve
7678 8297
Reposted fromnosmile nosmile viawrazliwa wrazliwa
serowyksiezyc
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
serowyksiezyc
5477 a7bf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaliss aliss
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator vialieve lieve
serowyksiezyc
5233 df4a 500
Reposted fromadkagar adkagar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl